Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Piątkowy Turniej: Eliminacje Mistrzostw Polski „Marco Polo”

23/03/2018 @ 18:00 - 22:00

W 1271 r. Marco Polo z ojcem i bratem kupcy z Wenecji rozpoczęli czteroletnią wyprawę, podczas której udało im się dotrzeć do rządzonych przez Mongołów Chin.

Wy również będziecie mogli poznać dalekowschodnie szlaki wcielając się w kupców, najskuteczniejsi z nich będą mieli możliwość wziąć udział w finale Mistrzostw Polski w grę planszową „Marco Polo” w Gdańsku na jesiennej edycji Festiwalu GRAMY!

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra – Sekcja Gier Planszowych „Trzymaj Pion” zaprasza na godz. 18.00, 23 marca do „Sali Kabaretowej” „Krzywego Komina” przy ul. Fabrycznej 13b w Zielonej Górze.

Organizatorem Mistrzostw jest wydawca gry Albi Polska.

 

 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W GRĘ PLANSZOWĄ MARCO POLO

Definicje.

1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.2. Organizator – Albi Polska s. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Toruńskiej 5, NIP: 6772242516, REGON: 356896414, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr 222452.
1.3. Mistrzostwa Polski w Marco Polo (zwanych dalej także MP w MP) – rozgrywki w grę planszową Marco Polo, których zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie.
1.4. Uczestnik – osoba biorąca udział w MP w MP,
1.5. Przedstawiciel Organizatora (zwany dalej także PO)- podmiot przeprowadzający eliminacje do MP w MP w imieniu Organizatora,

Zasady ogólne.

1. Organizator oświadcza, że MP w MP nie są grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ((Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania rozgrywek i uczestnictwa w MP w MP oraz zawiera warunki, które Uczestnik i PO musi spełnić, aby wziąć udział w MP w MP lub zorganizować turniej eliminacyjny.

3. Zgłoszenie udziału w turnieju eliminacyjnym lub zgłoszenie chęci zorganizowania turnieju eliminacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu odpowiednio przez Uczestnika lub Przedstawiciela Organizatora.

4. W turniejach MP w MP nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani PO.

5. Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy, który odbędzie się w Gdańsku w trakcie jesiennej edycji Festiwalu GRAMY.

6. Turnieje eliminacyjne będą przeprowadzane przez Organizatora lub przez PO.

7. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych otrzymują prawo uczestniczenia w etapie finałowym.

Udział w Mistrzostwach Polski w Marco Polo.

1. W MP w MP mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz małoletnie-za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przedłożoną sędziemu podczas turnieju.

2. Aby wziąć udział w MP w MP, uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia swojego udziału w turnieju eliminacyjnym w sposób przewidziany w danym turnieju oraz pojawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu.

3. Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach eliminacyjnych, o ile już nie zakwalifikowała się do finału.

4. Uczestnicy w imieniu osób małoletnich rodzice/ opiekunowie prawni) zgłaszając chęć udziału w MP w MP wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności ulotki, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie, w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. Organizator zastrzega, iż wizerunek nie zostanie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie w jakichkolwiek inny sposób naruszać dóbr osobistych Uczestnika.

5. Uczestnicy (w imieniu osób małoletnich rodzice/ opiekunowie prawni) zgłaszając chęć udziału w MP w MP wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto zamieszkania) na potrzeby organizacji MP w MP oraz eliminacji, przez Organizatora oraz PO. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w MP w MP/ eliminacjach.

6. Uczestnik/ PO akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane mu są jego prawa wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu do danych, ich poprawiania, zmiany, usunięcia. Organizator oświadcza, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji MP w MP/ eliminacji.

7. Każdy uczestnik turniejów zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w tym i we wszystkich obowiązujących podczas danego turnieju dokumentach.

8. Od uczestników turnieju wymaga się okazywania szacunku wobec współgraczy i przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Wszystkie dyskusje podczas turnieju powinny być prowadzone w spokojnym tonie, który odpowiada duchowi rywalizacji fair play. Gracz zobowiązuje się do rozgrywki fair play i kulturalnego zachowania. Graczem jest każdy uczestnik turnieju, którzy bierze czynny udział w przynajmniej jednej rozgrywce eliminacyjnej lub finałowej.

9. Gracz powinien dobrze znać zasady wersji zaawansowanej gry Marco Polo.

10. Gracz zobowiązuje się do stawienia się na miejsce turnieju o czasie wskazanym przez Przedstawiciela Organizatora (w przypadku eliminacji) lub Organizatora (w przypadku finału).

11. Obserwatorem jest każda osoba, która w danym momencie nie bierze udziału w rozgrywce, ale przygląda się jej. Obserwator nie może komentować przebiegu gry, doradzać żadnemu z graczy, komentować decyzji sędziego, powinien starać się nie rozpraszać graczy i zachować rozsądny dystans od grających. W przypadku nieprzestrzegania tych wytycznych, obserwator może zostać poproszony przez sędziego lub Koordynatora Eliminacji o zachowanie tych zasad. Jeśli sędzia lub organizator stwierdzi, że obserwator celowo dąży do zakłócenia rozgrywek, obserwator może zostać poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywa się turniej.

Zasady organizacji eliminacji przez Przedstawicieli Organizatora.

1. Osoba, która chce zorganizować eliminacje, powinna napisać e-maila ze zgłoszeniem na adres jciu@albipolska.pl Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, dalsze szczegóły wydarzenia będą ustalane z Przedstawicielem Organizatora eliminacji drogą mailową.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia bez podania przyczyny. O braku akceptacji zgłoszenia kandydat na PO zostanie poinformowany mailowo.

3. Przedstawiciel Organizatora może przeprowadzić kilka turniejów eliminacyjnych. Każdy z turniejów musi odbyć się w innym miejscu, każdy turniej musi być zgłoszony oddzielnie.

4. Jeśli PO zgłasza jeden turniej eliminacyjny, a przeprowadza turnieje wstępne, w różnych miejscach, różnych oddziałach, różnych terminach, nie musi zgłaszać oddzielnie tych turniejów, ponieważ traktowane są jako etap tego samego turnieju służący wyłonieniu uczestników, biorących udział w finale eliminacji do Mistrzostw Polski w Marco Polo, a wyłoniony zostaje tylko jeden zwycięzca.

5. Aby turniej eliminacyjny mógł zostać uznany za spełniający wymogi ustalone przez Organizatora, a zwycięzca mógł otrzymać prawo do uczestniczenia w finale MP w MP, w turnieju eliminacyjnym musi brać udział co najmniej 12 osób.

6. Organizator zobowiązuje się przekazać Przedstawicielowi Organizatora nagrody, materiały promocyjne i wypożyczyć egzemplarze do gry najpóźniej na siedem dni przed datą turnieju eliminacyjnego.

7. Przedstawiciel Organizatora zobowiązuje się poinformować Organizatora o zakończeniu turnieju eliminacyjnego i w terminie wskazanym przez Organizatora drogą mailową, nie dłuższym niż 3 dni od jego wskazania, przygotować do odbioru paczkę z wypożyczonymi egzemplarzami gier, tak by Organizator mógł bez przeszkód je odebrać.

8. Przedstawiciel Organizatora zobowiązuje się poprawnie wypełnić po turnieju formularz turniejowy (przesłany drogą mailową przez Organizatora) i przesłać go do Organizatora w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia danego turnieju eliminacyjnego na adres jciu@albipolska.pl

9. Ponadto Przedstawiciel Organizatora zobowiązany jest do:
a. przekazania Organizatorowi liczby osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w turnieju;
b. publikacji informacji o Mistrzostwach i turnieju eliminacyjnym w swoich kanałach reklamowych (strona www, fb, itp.);
c. wywieszenia w swojej siedzibie lub innych miejscach plakatu z informacją o Mistrzostwach (jeżeli to możliwe);
d. wyznaczenia sędziego turnieju;
e. organizacji eliminacji do Mistrzostw w Marco Polo, ewentualnie zorganizowanie turniejów wstępnych w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym do odebrania od Uczestników oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
f. wykonania pamiątkowego zdjęcia finalistów wraz z Przedstawicielem Organizatora oraz nagrodami i przesłania go do Organizatora na adres jciu@albipolska.pl;
g. rozdzielenia i wręczenia nagród w eliminacjach;
h. Przekazania Organizatorowi danych zwycięzców niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej nagrody, jeśli wartość nagrody wskazuje na powstanie obowiązku podatkowego,

10. Organizator zobowiązany jest do dostarczenia Przedstawicielom Organizatora nagród co najmniej 3 dni przed turniejami eliminacyjnymi. W przypadku rezygnacji z nagrody lub jej części, nagrodę (lub jej część, o której mowa) otrzymuje następny najlepszy gracz. Jeśli 4 kolejnych graczy zrezygnuje z zaproszenia uprawniającego do uczestnictwa w finale, nagroda ta przepada.

11. W turnieju finałowym MP w MP rozgrywana jest pierwsza rozgrywka zwana półfinałem, która wyłoni trzech lub czterech finalistów, w zależności od frekwencji w półfinałach .

12. Remisy: jeśli runda finałowa nie rozstrzygnie kto jest zwycięzcą stosując się do reguł zawartych w instrukcji, to sędzia może zarządzić dogrywkę w postaci 1 rundy lub zastosować inne rozwiązania pozwalające ustalić kolejność zajętych miejsc przez zawodników.

Zasady prowadzenia rozgrywek i turniejów

1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie wyznaczony Sędzia, który podejmuje decyzje w trakcie trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne.

2. Albi Polska dostarczy wystarczająco wcześnie gry Marco Polo Przedstawicielom Organizatora, aby mógł on przeprowadzić turnieje wstępne ograniczające liczbę uczestników w turnieju eliminacyjnym do MP w MP: minimum 12 osób.

3. Sędzia przeprowadza losowanie stołu, przy którym gracz będzie brał udział w turnieju i kolejności, w której gracze wybierają postaci, którymi są w grze.

4. Organizator zakłada, że rozgrywki odbywać się będą przy stołach po 3-4 osoby, z których zostaną wyłonieni zwycięzcy: 4 osoby z najwyższą ilością punktów.

5. Finał eliminacji do Mistrzostw Polski w Marco Polo rozegrany zostanie pomiędzy 4 osobami z najwyższą ilością punktów (sędzia turnieju decyduje o odstępstwach od tej reguły), każdy z graczy otrzyma nagrodę w postaci gier, a zwycięzca dodatkowo zostaje zaproszony do finału Mistrzostw Polski w Marco Polo.

Nagrody w finale.

1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1111 zł.

2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 556 zł

3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 278 zł

4. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje grę planszową Lorenzo il Magnifico.
Organizator potrąci i odprowadzi 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagród wskazanych powyżej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Warunkiem przekazania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych niezbędnych dla odprowadzenia podatku dochodowego (adres zamieszkania, właściwy Urząd Skarbowy).

Nagrody w eliminacjach.

1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje zaproszenie uprawniające do udziału w finale Mistrzostw Polski w Marco Polo i grę planszową Marco Polo.

2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje grę planszową Party Time Znasz Mnie.

3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje grę planszową Party Time Wielki Zakład .

4. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje grę planszową Film Polski.

Zasady przeprowadzania turnieju eliminacyjnego i finałowego.

Wszystkie zasady przeprowadzania turniejów eliminacyjnego i finałowego znajdują się w osobnym dokumencie, zatytułowanym „Zasady przeprowadzania turniejów w Marco Polo”, który PO otrzyma drogą elektroniczną od Organizatora, dokument dostępny jest również na funpage’u Organizatora na portalu www.facebook.com. . Przedstawicie Organizatora zobowiązują się dokładnie zapoznać się z tym dokumentem i przeprowadzić turnieje według zawartych w nim zasad.

Publikowanie informacji o turnieju.

Przedstawiciele Organizatora eliminacji MP w MP, sędziowie i gracze mogą swobodnie publikować w mediach wszelkie informacje na temat daty i przebiegu rozgrywek, nagród itp., o ile publikacje takie pozostają w zgodzie z przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na swojej stronie internetowej, profilu na Facebooku i Instagramie, informacji o przebiegu rozgrywek eliminacyjnych i finałowych, zwycięzcach (imion, nazwisk, miejsc zamieszkania i zdjęć), dacie i miejscu poszczególnych eliminacji, podsumowań rozgrywek itp., na co Uczestnik wyraża zgodę.

Reklamacje.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji MP w MP, należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: jciu@albipolska.pl

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin jest dostępny w okresie trwania MP w MP w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.albipolska.pl i na funpage’u Organizatora na portalu www.facebook.com Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie lub mailowo, treść Regulaminu może mu być przesłana drogą mailową.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 r. . Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach poprzez przesłanie zaktualizowanego Regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail.

Organizator

ZKF Ad Astra (Trzyaj Pion)

Miejsce

Krzywy Komin
ul. Fabryczna 13B
Zielona Góra, Poland
+ Google Map